WATERLAND - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is er in geslaagd om voor 2020 een sluitende begroting aan de gemeenteraad te presenteren.

In het coalitieakkoord was één van de voornaamste doelstellingen om de financiën structureel op orde te brengen. Daarin is het college geslaagd. Wethouder Bas ten Have is content dat de begroting vanaf 2020 meerjarig en structureel sluitend is. “Wij staan voor grote uitdagingen. Denk aan het project Galgeriet, de energietransitie, de bestuurlijke toekomst en de op stapel staande nieuwbouwplannen. Wij willen ook dat Waterland een gemeente is waar het goed wonen is en waar mensen zich bij elkaar betrokken voelen. Op basis van die uitgangspunten is ook de begroting 2020 opgesteld. Dat stelt ons voor moeilijke keuzes. In ieder geval moeten we nog efficiënter met geld omgaan en helaas is het ook noodzakelijjk om enkele maatregelen te treffen”.

Toelichting
Wethouder Ten Have geeft aan waar de maatregelen zoal uit bestaan. “We vervolgen de ingezette lijn om de uitgaven in het Sociaal Domein terug te brengen. Dat doen we door het verbeterplan naar aanleiding van het Cebeon-rapport verder uit te voeren. Uiteindelijk moet dat leiden tot een lager structureel kostenniveau. We richten ons daarbij meer op preventie maar vinden het ook belangrijk dat de zorg betaalbaar is en inwoners in staat zijn om naar vermogen te participeren in de samenleving. Passende ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast kijken we naar de gemeentelijke vastgoedportefeuille. We gaan daarbij afwegen welke gemeentelijke eigendommen noodzakelijk zijn om te houden en welke niet. We vragen ook van de inwoners een bijdrage. Dat doen we niet van harte maar een structureel sluitende begroting weegt in onze optiek zwaarder. We stellen daarom voor de onroerende zaak belasting voor woningen te verhogen. In relatie met ander heffingen betekent dat voor de inwoners een stijging van de lokale lasten met netto 5,8 %. Tenslotte wordt de inflatiecorrectie niet doorberekend in de subsidies aan verenigingen. Zoals gezegd is het een pakket aan maatregelen dat leidt tot een toekomstbestendig, duurzaam en sociaal Waterland”.

De begroting 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 november 2019.

Begroting_2020.pdf