BROEK IN WATERLAND - De vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 bij Broek in Waterland is afgerond. In de studie zijn 4 mogelijkheden met elkaar vergeleken en zijn de plussen en minnen op een rij gezet. Daarmee ligt er een goede basis voor politieke besluitvorming.


De vervolgstudie is in samenwerking met gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Amsterdam en de Vervoerregio en in co-creatie met de dorpsraad van Broek in Waterland uitgevoerd. De varianten die zijn vergeleken, zijn:

  • een bovengrondse variant;
  • een onderdoorgang met vluchtstroken;
  • een onderdoorgang met busstroken;
  • een aanpassing op de ondergrondse varianten. Deze is door een aantal direct aanwonenden tijdens het proces aangedragen.

Conclusie vervolgstudie

De conclusie van de vervolgstudie is dat beide basisvarianten voor een ondergrondse oplossing maakbaar en inpasbaar zijn, maar voor een deel van Broek in Waterland geen verbetering oplevert voor de leefbaarheid. De subvariant van de direct aanwonenden levert wel een verbetering op voor de leefbaarheid in het dorp. Door een verlenging van de ondergrondse bak ontstaat een tunnel. Deze variant is aanzienlijk duurder dan de andere onderzochte opties. Een bovengrondse oplossing draagt met name bij aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar is geen robuuste oplossing voor de doorstroming en bereikbaarheid van de N247.

De resultaten van de vervolgstudie zijn eind vorig jaar gepresenteerd in de regio tijdens een inloopavond. Bezoekers konden tijdens de inloopavond reageren op de verschillende varianten. Die input is samen met het memo van de dorpsraad meegenomen in de bespreking van de resultaten van de vervolgstudie door de stuurgroep. Daarin zitten de portefeuillehouders van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam. De stuurgroep heeft kennis genomen van de resultaten en aangegeven dat de N247 een steeds belangrijkere ontsluitingsweg wordt in de regio en dat er aandacht moet zijn voor de leefbaarheid binnen Broek in Waterland.

Vervolg

De resultaten van de vervolgstudie worden samen met het eigen advies van de Dorpsraad Broek in Waterland besproken in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van februari. Daarna zal het worden meegenomen in de coalitieonderhandelingen na de komende provinciale verkiezingen van maart dit jaar.