WATERLAND - Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en fauna.


De provincie Noord-Holland wil in dit bijzondere landschap de biodiversiteit, de bodem en de waterkwaliteit versterken en tegelijkertijd gezonde (agrarische) bedrijven laten functioneren.

Gedeputeerde Staten hebben op advies van de Gebiedscommissie Laag Holland in 2015 een visie ontwikkeld. Hierin is vastgelegd dat de kwetsbare veennatuur ten oosten van het Goudriaankanaal beschermd en behouden moet worden, door er een aaneengesloten natuurgebied van te maken. Het juiste evenwicht tussen ecologie en economie is daarbij het uitgangspunt.

Uitvoeren visie
In het gebied Peereboom/Opperwoud/De Nes gaat de provincie Noord-Holland nu een deel van deze visie uitvoeren. Samen met Staatsbosbeheer, LTO, Vereniging Behoud Boeren Waterland (VBBW) en agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken bespreekt de provincie de mogelijkheden en kansen in dit gebied. Hoe kunnen we toe naar duurzame landbouw in een bijzonder gebied met behoud van een rendabele bedrijfsvoering? Afgelopen week hebben alle grondeigenaren in dit gebied een brief ontvangen waarin staat wat de stappen zijn die de provincie in dit gebied wil nemen om van het veengebied een aaneengesloten natuurgebied te maken.

Inrichtingsschets en gesprekken
Allereerst laat de provincie onderzoeken of er van het gebied een aaneengesloten natuurgebied met een hoge biodiversiteit gemaakt kan worden. Hiervoor zijn verschillende bureaus gevraagd om een inrichtingsschets te maken voor dit gebied. Daarna gaat de provincie in gesprek met alle bedrijven die vallen binnen de voorgestelde natuurgebieden. In zo’n gesprek maken we duidelijk welk doel we voor ogen hebben en luisteren we naar de wensen van de ondernemer voor zijn bedrijf. Uitgangspunt in het gesprek zijn gezonde natuur en gezonde bedrijven.

Verdere stappen
De uitwerking van de inrichtingsschets wordt de aankomende maanden in meerdere fases uitgevoerd en zal naar verwachting in oktober worden afgerond. De inrichtingsschets is de eerste inhoudelijke stap in het proces, waarbij vertegenwoordigers vanuit de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en de VBBW worden betrokken. Het agrarisch perspectief zal in de verdere uitwerking door o.a. deze partijen worden ingebracht.

Na een uitvoerig participatieproces met inwoners, eigenaren en pachters, verwacht de provincie in 2021 een definitief besluit te kunnen nemen over de inrichting van het natuurgebied en de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam
De natuurmaatregelen maken onderdeel uit van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam. De provincie heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om hier zowel de natuur als de recreatie verder te ontwikkelen.