WATERLAND - De provincie Noord-Holland gaat met grondeigenaren en pachters in Waterland-Oost in gesprek over een ecologisch adviesrapport van het gebied.


De ecologische visie laat zien waar de natuur in Waterland-Oost versterkt kan worden. Die natuur is van belang voor de weidevogelstand, waterkwaliteit en agrarische ontwikkeling in het gebied.

Onderzoeksbureau Witteveen+Bos heeft op verzoek van de provincie de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de kansen voor natuur in Waterland-Oost. Dit heeft geleid tot de ecologische visie en een advies aan de provincie. Dit plan wordt nu bekeken, onder andere met eigenaren en pachters in het gebied.

Grondeigenaren zijn deze week per brief uitgenodigd om te kijken wat de ecologische visie aan adviezen geeft, wat dat voor hun grond kan betekenen en hun advies daarover te geven aan de provincie. Dat gebeurt met een inloopbijeenkomst en een persoonlijk gesprek over de plannen met de projectleider van de provincie.

Daarnaast wordt een agrarische visie opgesteld onder leiding van de agrarische natuur- en landschapsvereniging Water, Land & Dijken. Met een enquête bevraagt de provincie andere belangstellenden later deze zomer naar hun visie op de natuurmogelijkheden in Waterland-Oost. Dit alles leidt dit najaar tot een inrichtingsplan voor dit gebied.

Natuurnetwerk

Wat het ecologisch advies bijzonder maakt, is dat het voorstelt grenzen van het Natuurnetwerk op enkele punten te verleggen. Dit netwerk is in 1990 op de kaart gezet. Gronden in het Natuurnetwerk moeten op natuurlijke wijze worden ingericht. In Noord-Holland is 90% van dat netwerk gerealiseerd. De provincie wil nog zo’n 5000 hectares uiterlijk in 2027 afronden. Grondeigenaren die in het Natuurnetwerk vallen, kunnen daar dus mee te maken krijgen.

Gebiedsaanpak

De ecologische visie is onderdeel van de gebiedsaanpak voor Waterland-Oost. De inrichting van het gebied Peereboom, Opperwoud en De Nes loopt hiermee parallel.

Alle informatie over het advies is te vinden via www.noord-holland.nl/waterland-oost.