MARKEN - De Zuid- en Westkade van de dijk die Marken beschermt tegen overstromingen moeten worden versterkt. Ze voldoen op dit moment niet aan de huidige veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de dijken rond Marken versterken. Het projectplan van Rijkswaterstaat dat beschrijft op welke manier dat gaat gebeuren, is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.


Terinzagelegging

Het concept-projectplan heeft in 2019 ter inzage gelegen en de binnengekomen zienswijzen zijn door Rijkswaterstaat beantwoord. Nu het projectplan is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, kan het project de volgende fase ingaan. Gedurende een periode van zes weken - vanaf 28 mei 2020 - is het projectplan in te zien voor bewoners, belangstellenden en andere betrokkenen.

Digitaal en per post

Vanwege de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, gebeurt de terinzagelegging voor dit project alleen digitaal. Het is wel mogelijk om per post een fysiek exemplaar van het voorgestelde plan te ontvangen. Dat kunt u opvragen via dijkversterkingmarken@noord-holland.nl.

Daarnaast kunnen inwoners van Marken bij de Eilandraad op afspraak de stukken inzien. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar: info@eilandraad.nl (met achterlating van uw contactgegevens).

Vragen aan Rijkswaterstaat

Heeft u nog vragen aan Rijkswaterstaat over de inhoud van de stukken? U kunt per e-mail vragen stellen via dijkversterkingmarken@rws.nl of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

De stukken zijn vanaf 28 mei in te zien op de website.